Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนเพื่อจับประเด็นและสรุปเป็นภาพ รุ่นที่ 1

สำนักยุทธศาสตร์  โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

กำหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อจับประเด็นและสรุปเป็นภาพ จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 23 และ 30 มิถุนายน 2565

เนื้อหาในการอบรมวันแรกจะเป็นการเรียนการสอนสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหา เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพรวมการเขียนบันทึกสรุปด้วยภาพ, คุณสมบัติของผู้จดการบันทึกประชุม, เทคนิค จิ สุ ปุ ลิ สร้างความชัดเจนในการประชุม, เทคนิคการคิดเป็นภาพ, กิจกรรมฝึกทักษาการจัดประเด็น และสรุปเป็นภาพ

ในวันที่สอง จะเน้นในเรื่องของการ workshop โดยการมอบหมายให้การบ้านและนำมาเสนอร่วมกันแสดงความคิดเห็น แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนทัศนะ

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น  31 คน

วิทยากรบรรยายจาก  VISUALTELLINGH TH

luckyka.tia 23/6/2565 0
Share :