Head GISDTDA

GISTDA จัดการอบรมหลักสูตร PDPA ให้แก่บุคคลากร

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 (PDPA)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายกำหนด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบ Online มีเจ้าหน้าที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

luckyka.tia 14/6/2565 0
Share :