Head GISDTDA

GISTDA จัดประชุมกลุ่มย่อย แนวทางการปรับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติรวมทั้งแนวทางการบริหารห้วงอากาศและห้วงอวกาศ

GISTDA จัดประชุมกลุ่มย่อย แนวทางการปรับแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติรวมทั้งแนวทางการบริหารห้วงอากาศและห้วงอวกาศ 

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบหลักในการร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ ได้จัดประชุมฯร่วมกับหน่วยงานด้านบริหารจัดการห้วงอากาศ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติร่วมกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย และประสานการทำงานร่วมกันระหว่างห้วงอากาศและห้วงอวกาศแบบไร้รอยต่อ (Seamless) รับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) ซึ่งเป็นโอกาสที่ท้าทายของประเทศไทย เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศโดยเน้นการสร้างบทบาทความมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและมีการหารือแนวทางการวางกฎระเบียบควบคุมอวกาศ และการบูรณาการนโยบายการควบคุมและเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุน ตั้งแต่การบินของอากาศยานการบินไร้คนขับ เครื่องบิน และ ดาวเทียมในอวกาศ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อสร้างความยั่งยืน และเป็นเครื่องมือด้านความมั่นคงของประเทศ 

Nattakarn Sirirat 20/4/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top