Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 7 เมษายน 2565

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนและ PM2.5 เริ่มกลับมา


     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 352 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 166 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 65 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 42 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 37 จุด พื้นที่เขตสปก. 36 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #พิจิตร 27 จุด #พระนครศรีอยุธยา 25 จุด และ #กาญจนบุรี 24 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง คาดว่าเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร ส่วนพื้นที่ภาคเหนือพบจุดความร้อนลดลงจากที่เคยพบมากที่สุดต่อเนื่องหลายวัน เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 13,200 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,252 จุด และภาคกลาง 7,650 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช้านี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั้งประเทศตั้งแต่ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ คาดว่าเกิดจากจุดความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน และมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4,746 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 3,583 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 424 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในประเทศไทยเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 7/4/2565 367 0
Share :