Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 5 เมษายน 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 424 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 158 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 113 จุด พื้นที่เกษตร 83 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 32 จุด พื้นที่เขตสปก. 32 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 104 จุด #แพร่ 44 จุด และ #อุตรดิตถ์ 25 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่กระจายตัวอยู่ทางตอนบนของประเทศไทย นำโดยภาคเหนือซึ่งวานนี้พบ 215 จุด โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังคงพบจุดความร้อนสูงสุดต่อเนื่องหลายวัน ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 5 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 12,949 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,129 จุด และภาคกลาง 7,337 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เวลา 12.00 น. หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางพบค่าฝุ่นจิ๋วอยู่ที่ระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พบค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ 135 AQI ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วานนี้พบมากถึง 7,859 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 4,349 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 413 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 5/4/2565 312 0
Share :