Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 4 เมษายน 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 326 จุด  พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 97 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 95 จุด พื้นที่เกษตร 85 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 29 จุด พื้นที่เขตสปก. 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 143 จุด #นครพนม 25 จุด และ #ตาก 14 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น พบกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังคงพบจุดความร้อนสูงสุดต่อเนื่องหลายวัน ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 4 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 12,734 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,050 จุด และภาคกลาง 7,249 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช้านี้เวลา 09.00 น. ภาพรวมทั่วประเทศไทยอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เว้นแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พบดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2,815 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 1,716 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 446 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 4/4/2565 0
Share :