Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ กองทัพบก กองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การใช้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ

4 เม.ย.65 GISTDA ร่วมกับ  กองทัพบก กองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การใช้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผสทอภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ พลตรี กำชัย วงศ์ศรี รองเจ้ากรมข่าวทหารบก ให้เกียรติกล่าวเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


ภายในงานมีการบรรยายในด้านภารกิจ GISTDA และแถลงรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงาน SOP ระหว่าง GISTDA และ กองทัพบก ตามกระบวนงานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและวางแผนด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ และได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคู่มือ SOP  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำ SOP ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคง รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

Nattakarn Sirirat 4/4/2565 137 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top