Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Training on “Using Drone and Geographic

GISTDA โดย สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ (สคร. )จัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Training on “Using Drone and Geographic Information System for Logistics Management” ให้กับนิสิตและคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 44 คน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ ร่วมกับ ผศ.ดร. กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics Management) ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรนำร่องสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา National SCGI Program ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอด ขยายผลจากหลักสูตร SCGI Master Program ที่ GISTDA และมหาวิทยาลัยเครือข่ายพัฒนาร่วมกัน

phasaphong.tha 4/4/2565 258 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top