Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 1 เมษายน 2565

วานนี้ ดาวเทียมพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 393 จุด เพิ่มขึ้นจากวานก่อนเล็กน้อย พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 166 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 142 จุด พื้นที่เกษตร 63 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 13 จุด พื้นที่เขตสปก. 8 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 249 จุด #เชียงใหม่ 39 จุด และ #พิษณุโลก 14 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเกาะกลุ่มบริเวณตอนบนของประเทศในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าอาจเกิดจากการเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเพื่อล่าสัตว์จนทำให้เกิดการลุกลาม ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 เมษายน 2565 พบว่าจุดความร้อนของประเทศไทยรวมทั้งหมด 36,631 จุด

ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นำโดยจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ และ #ตาก ในส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่พบค่าสูงถึงระดับ 156 และ 54 ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 4370จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นประเทศไทย จำนวน 393 จุด และอันดับที่ 3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 321 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ

     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ

#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 1/4/2565 0
Share :