Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 3 เมษายน 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 98 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 53 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 38 จุด พื้นที่เกษตร 5 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 54 จุด #ตาก 12 จุด และ #สุโขทัย 7 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่ลดลงต่อเนื่อง พบเพียง 13 จังหวัดทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงพบอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 3 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 12,569 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,976 จุด และภาคกลาง 7,190 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช้านี้เวลา 09.00 น. อากาศยังคงดีต่อเนื่อง ทุกจังหวัดในประเทศยังคงมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1,121 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 1,084 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 210 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันตก เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 3/4/2565 0
Share :