Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 30 มีนาคม 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 351 จุด เพิ่มขึ้นจากวานก่อนเล็กน้อย พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 177 จุด พื้นที่เกษตร 75 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 56 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 23 จุด พื้นที่เขตสปก. 18 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #แม่ฮ่องสอน 143 จุด #เชียงใหม่ 78 จุด และ #ร้อยเอ็ด 13 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนเริ่มลดลงในพื้นที่ภาคกลาง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเหนือยังคงมีจุดความร้อนเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งวานนี้พบมากถึง 230 จุด ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 11,929 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 11,876 จุด และภาคกลาง 7,022 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช้านี้เวลา 09.00 น. บริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางเหมือนวานก่อน นำโดยจังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ และ #เชียงราย ส่วนภูมิภาคอื่นๆ อากาศยังคงดีต่อเนื่อง หลายจังหวัดพบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น pm2.5 อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 1,825 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 451 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 351 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 30/3/2565 0
Share :