Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 12 มีนาคม 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 12 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 760 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 253 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 206 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 119 จุด พื้นที่เขตสปก. 94 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 85 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ #แม่ฮ่องสอน 107 จุด #ลำปาง 53 จุด #สกลนคร 40 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนกลับมากระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในและนอกประเทศ นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยข้อมูลจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้วันนี้เวลา 11.00 น. ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะตอนบนของประเทศที่มีค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 10,523 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 9,016 จุด และภาคกลาง 5,513 จุด ตามลำดับ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองแชมป์ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ซึ่งวันนี้พบสูงถึง 5,707 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2,072 จุด และอันดับที่ 3 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 787 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในประเทศไทย เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 12/3/2565 0
Share :