Head GISDTDA

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565

GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้ มี 5 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #นครสวรรค์ #ตาก #เพชรบูรณ์ #ลำปาง และ #เชียงใหม่ ตามลำดับ ส่วนอีก 12 จังหวัดที่เหลือยังคงพบพื้นที่เสี่ยงอยู่ในปริมาณใกล้เคียงกับพื้นที่ 5 จังหวัดสูงสุด โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุอาจเกิดจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก หรือการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

#gistda #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่22 #ดาวเทียม #อวกาศ #ภูมิสารสนเทศ #GIS #ไฟป่า #พื้นที่เสี่ยง
#คาดการณ์ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว #mhesi #ลำพูน #อุตรดิตถ์
#แพร่ #น่าน #เชียงราย #พะเยา #สุโขทัย #กำแพงเพชร #พิษณุโลก #พิจิตร #อุทัยธานี #นครสวรรค์

Phapawich Mahamart 10/1/2565 0
Share :