Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าบริการคลาวด์และโคโลเคชั่นเพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)
Admin 13/12/2021 1435 0
Share :

Related news