Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ​เลขที่โครงการ : 64107217994 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2564
Admin 25/10/2564 786 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง