Head GISDTDA

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง บริเวณตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จากภาพจะพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามวัดนางบวชและวัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

อำเภอเดิมบางนางบวช

Admin 21/10/2564 121 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top