Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดาวเทียมชี้อยุธยา สุพรรณบุรี อ่วมแล้วกว่า 3 แสนไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคกลาง จากภาพจะเห็นได้ว่า #พระนครศรีอยุธยามีหลายอำเภอยังคงท่วมขัง อาทิ อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางซ้าย และ อ.เสนา รวมแล้วกว่า 2 แสนไร่ ในขณะที่ #สุพรรณบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ อ.บางปลาม้า รวมแล้วกว่า 1 แสนไร่ ส่วนพื้นที่อื่นๆ เช่น #ลพบุรี #ปราจีนบุรี #ชัยนาท #สระบุรี #อ่างทอง #สิงห์บุรี #อุทัยธานี #นครสวรรค์ #นครปฐม #ฉะเชิงเทรา #เพชรบูรณ์ #นครนายก พบพื้นที่น้ำท่วมกระจายอยู่เป็นวงกว้าง โดยภาพรวม 14 จังหวัด มีพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งสิ้น 494,174 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

อ่วมแล้วกว่า 3 แสนไร่

Admin 18/10/2021 161 0
Share :

Go to top