Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง

โดยเปรียบเทียบภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ซ้าย) กับ 16 ตุลาคม 2564 (ขวา) เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะริมสองฝั่งแม่น้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน ในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

Sentinel-1 10 ตุลาคม

Sentinel-1 16 ตุลาคม

Admin 16/10/2564 120 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top