Head GISDTDA

เปิดแล้ว GISTDA SPACE CAMP

     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA เปิดค่ายเยาวชนภายใต้ concept “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 36 คน

     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา GISTDA ได้เปิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ชื่อว่า Space Inspirium ซึ่งเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย โดยถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศของบ้านเรา เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับประเทศ โดย GISTDA SPACE CAMP ถือเป็นส่วนหนึ่งจากความต่อเนื่องของการเปิด Space Inspirium ที่ได้นำน้องๆ เยาวชนคนเก่งทั้ง 36 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากวิศวกรดาวเทียม นักภูมิสารสนเทศและนักวิชาการเผยแพร่ของ GISTDA รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จัก เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น 

     ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เยาวชนเกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้ และท้ายที่สุดเพื่อนำไปสู่การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA ต่อไปอีกด้วย สำหรับ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Admin 2/5/2016 0
Share :