Head GISDTDA

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 โดยมี นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวเปิดงาน และหลักสูตร “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมี นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วย สทอภ. กล่าวเปิดงาน ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2  โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Admin 7/4/2558 0
Share :