Head GISDTDA

Discover the Earth at Sub-meter Resolution – Day 3

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงาน “Discover the Earth at Sub-meter Resolution” ที่ สทอภ. ร่วมกับบริษัทเจ้าของดาวเทียมความละเอียดสูง 3 ค่ายจาก 3 ทวีป จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง โดยเมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2557 สทอภ. ร่วมกับบริษัท DigitalGlobe สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูงในค่าย DigitalGlobe ได้แก่ IKONOS, QuickBird, GeoEye-1 และ WorldView-1/2/3 ณ ห้อง Salon A โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 113 คน
นางสาวสุภาพิศ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ Mr. Ser Chin Lim  Regional Sales Director, DigitalGlobe  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูง โดย Mr. Kian Hong Kang และนายเอกวุฒิ ผลเพิ่ม จาก DigitalGlobe และการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยนายณัทธร แก้วภู่ นักภูมิสารสนเทศ สทอภ.  ตลอดจนกิจกรรมมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย
หากท่านประสงค์จะสั่งซื้อข้อมูลจากดาวเทียมความละเอียดสูงในค่าย DigitalGlobe สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2141 4559 หรือ userservice@gistda.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 20/4/2558 0
Share :