Head GISDTDA

กิจกรรม Meet the Space Technologist

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับบริษัท Lockheed Martin จำกัด จัดงาน “Meet the Space Technologist” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมของไทยได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Lockheed Martin จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นพื้นที่กลางให้ผู้ประกอบการ SMEs, สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยอีกทางหนึ่ง

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 11/6/2558 0
Share :