Head GISDTDA

วท. ใช้ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน เชื่อมโยงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA เปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Geoinformatics Learning Center : GLC) ภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     ด้านพลโทกฤษณ์ รัมมนต์ เจ้ากรมแผนที่ทหาร กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความตระหนักและต้องการให้ประชาชน ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจ ติดตาม ฟื้นฟูและรักษา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศชุมชนและแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม

     เจ้ากรมแผนที่ทหาร กล่าวต่ออีกว่า เนื้อหาที่แสดงในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย นิทรรศการดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และการรับสัญญาณดาวเทียมดวงต่างๆ, นิทรรศการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ,นิทรรศการระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) รวมทั้ง การจำลองความสูงต่ำภูมิประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีเกมส์ที่สอดแทรกความรู้ผ่านการขับรถจำลองทิศทาง และที่สำคัญที่สุดคือ มีการจัดแสดงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเข้ามาจัดการบริหารของมนุษย์ในปัจจุบันทั้งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาหมอกควัน การตัดไม้ทำลายป่า ก่อให้เกิดความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาเน้นพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตใหม่สู่ยุคพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการติดตาม ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน มีแนวทางการส่งเสริม เสริมสร้างและสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่ให้ได้รับรู้และเรียนรู้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้สามารถถ่ายทอดต่อกลุ่มชุมชนและเยาวชนต่อไป รวมถึง การสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมและสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศชุมชนด้วยตนเอง พัฒนาพื้นที่และใช้พื้นที่ในชุมชนให้เหมาะสม ตลอดจน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ศูนย์ภูมิสารสนเทศชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืน

Admin 4/9/2015 0
Share :