Head GISDTDA

GISTDA เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

 หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการฯ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน GISTDA เพื่อชุมชน มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2557 ในวันนี้ GISTDA นำทีมโดย พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร GISTDA ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ รวมไปถึงชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน โครงการนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องการจะส่งเสริมให้หน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศให้เป็นระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถสนับสนุนเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทะเบียนเกษตรกรเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ตลอดจนนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดและนำไปบริหารจัดการพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบ

Admin 21/9/2015 0
Share :