Head GISDTDA

การประชุมหารือ หลักเกณฑ์กลางการบริการภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบออร์โท

การประชุมหารือหลักเกณฑ์กลางการบริการภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบออร์โท เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ โดยมี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ

Admin 10/2/2015 0
Share :