Head GISDTDA

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

โดยในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นสองหัวข้อได้แก่

1. UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual use tech): เพื่อพัฒนา UAV สำหรับการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร (tactical UAV) และนำไปประยุกต์ใช้งานด้านพลเรือนได้

2. UAV ด้าน บรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) : เพื่อการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV ด้านการจัดการให้ความช่วยเหลือ ด้านงานติดตามและตรวจสอบ และด้านการสำรวจและประเมินผล

ในการประกวดจะเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครที่ผ่านการ Interview Concept Idea และผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 16 ทีมด้วยกันโดยแบ่งเป็นด้าน Dual use tech 9 ทีม และด้าน Disaster 7 ทีม ซึ่งแต่ละทีมนั้น จะนำแนวคิด ไอเดียในการพัฒนา UAV ขึ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการแข่งขัน และนำข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น

Admin 3/4/2562 341 0
Share :