Head GISDTDA

คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ กองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ กองทัพอากาศ นำบุคคลากรผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์" (Learning center for Earth Science and Astronomy:LESA) เข้าเยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 โดยเจ้าหน้าที่ สทอภ. ให้การต้อนรับและจัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ระบบดาวเทียมไทยโชติ การควบคุมดาวเทียม การวิเคราะห์วงโคจร การวางแผนถ่ายภาพจากดาวเทียม และการรับสัญญาณภาพจากดาวเทีียมเพื่อมาประมวลผลภาพภ่าย โดยผู้เข้าเยี่ยมชมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Admin 3/11/2557 0
Share :