Head GISDTDA

เริ่มแล้วครับ!! สำหรับการลงพื้นที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน อ.ลอง จ.แพร่

สำหรับการลงพื้นที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน อ.ลอง จ.แพร่ โดยครั้งนี้เรามีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้ประโยชน์บริหารจัดการพื้นที่ขอบเขตหมู่บ้าน และสามารถนำระบบไปใช้ในการบริหารจัดการต่อยอดในด้านอื่นๆ เช่น สาธารณูประโภค การจัดการน้ำในพื้นที่ เป็นต้น การลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์) ได้มีการส่งมอบข้อมูลที่จัดเก็บให้กับเทศบาล ต.แม่ลานนา เพื่อสนับสนุนผู้ใหญ่บ้าน อ.ลอง จำนวน 14 หมู่บ้าน พร้อมทั้งแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ระบุขอบเขตจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยมี นายอนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้มอบ ให้แก่ นายถาวร วันอ้วน รองนายกเทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ต่อไป

Admin 23/11/2014 0
Share :