Head GISDTDA

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพุธที่19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ภายหลังจากเสด็จถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ สทอภ.โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ  สทอภ. กราบบังคมทูลถวายรายงานGISTDA ได้นำผลงานทางวิชาการไปจัดแสดง อาทิ โครงการพัฒนาเครื่องบินบังคับขนาดเล็กโดยปราศจากการบังคับมนุษย์ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและกลุ่มหมกควัน การศึกษาค่าความชื้นในดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศูนย์ประมวลผลและบริการภาพถ่ายจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเคลื่อนที่เพื่อการสนับสนุนติดตามภัยพิบัติ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการวิเคราะห์และติดตามมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมันรั่ว ไปจัดแสดง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมงานที่สนใจความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Admin 25/11/2014 0
Share :