Head GISDTDA

คณะบุคคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ให้เกียรติต้อนรับ คณะบุคคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เข้าเยี่ยมชมกิจการและการปฎิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และวิทยากรได้เผยแพร่ความรู้ได้ตามความประสงค์เพื่อความเข้าใจอันดีต่อไป

Admin 1/12/2014 0
Share :