Head GISDTDA

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ  ห้องศรีนคร โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วย สทอภ. กล่าวเปิดงาน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ หรือ Web Map Service และ ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบริการสืบค้น และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (ThaiSDI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

TAG: ThaiSDI nsdi
Admin 17/12/2557 375 0
Share :