Head GISDTDA

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านข้าว และ Global rice ในงานวันนัดพบเกษตรก

 เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562  จิสด้าได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านข้าว และ Global rice ในงานวันนัดพบเกษตรกร (Field day) เรื่อง "เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ" ณ ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี นายภานุ เนื่องจำนงค์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ  นางสาวศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์ นักภูมิสารสนเทศ และนายจิรวิทย์ วงศ์จันทร์อุมา นักภูมิสารสนเทศ  จากฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงาน สำหรับบูธนิทรรศการของจิสด้าได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Admin 26/7/2562 0
Share :