Head GISDTDA

GISTDA นำทัพ.....เสริมความรู้ภูมิสารสนเทศสู่จันทบุรี

     เมื่อพุธวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี  GISTDA นำทัพนักวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบภูมิสารสนเทศ” โดยการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.จันทบุรี ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ GISTDA ได้รับเกียรติจาก นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี

Admin 18/9/2557 0
Share :