Head GISDTDA

จิสด้าจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิด Amazing Mars Garden หวังให้ ปชช.รู้จักเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ

6 เมษายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร หรือ Amazing Mars Garden ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งมุ่งให้ได้รู้จักประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นต้นแบบ เพื่อการขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ
โดย ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานและรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเหยียบพื้นดาวอังคารในพิธีเปิด และร่วมเป็นเกียรติพร้อมกับคณะกรรมการบริหาร สทอภ. คณะกรรมการบริหาร สวพส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทอภ. และสวพส. โดยภายใน Amazing Mars Garden มีส่วนจัดแสดงประกอบด้วย GARDEN เป็นโรงเรือนทดลองปลูกพืชบนดาวอังคาร สำหรับภายในตัวอาคารจะแบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 จะเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงเนื้อหาการบุกตะลุยดาวอังคาร เพื่อค้นหาคำตอบว่า "มนุษย์จะไปอยู่ดาวอังคารได้จริงหรือ"และชั้นที่ 2 จะเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงกิจกรรมการสำรวจดาวอังคาร เพื่อการตั้งอาณานิคม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและคาดหวังว่าผู้เข้าชมจะเกิดแนวคิด และมุมมองการดำรงชีวิตบนโลก ตลอดจนความสมดุลย์ในการดำรงชีวิตร่วมกับทรัพยากรและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมีประชาชนและเยาวชนร่วมงานในครั้งนี้กว่า 500 คน

Admin 6/4/2561 0
Share :