Head GISDTDA

จิสด้า จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ของประเทศ ครั้งที่ 2/2560

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ของประเทศครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม 10 หน่วยงาน จำนวน 26 ท่าน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้ง GNSS Innovation Center และกรอบแผนการดำเนินงาน Development of Integrated CORS ภายใต้ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น

Admin 2/11/2017 0
Share :