Head GISDTDA

จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัว“โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา

17 มีนาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาระหว่างจิสด้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

     รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องและเผยแพร่  การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา รวมถึงยังเป็นการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ” ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมคนเพื่ออนาคต  ซึ่งเป็นการตอบรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ อววน. และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
การเปิดตัวโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ทางหน่วยงานในสังกัดได้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการของกระทรวงฯให้เห็นเป็น รูปธรรม โดยการพัฒนากำลังคนเตรียมคนเพื่ออนาคตในรูปแบบ Re-Skill, Up-Skill, New-Skill ตามนโยบาย  อีกทั้งรูปแบบของระบบคลังหน่วยกิต ไม่ได้เป็นภาระทางภาคการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ นี้ด้วย ปลัดกระทรวงฯ กล่าว

     ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในอนาคต โดยจะไม่โฟกัสแค่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพียงอย่างเดียว แต่ต้องโฟกัสกลุ่มคนทำงานด้วย ซึ่งระบบคลังหน่วยกิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะครอบคลุมถึงกลุ่มของคนทำงานเพื่อในอนาคตคนกลุ่มนี้จะนำหน่วยกิตนี้ ไปต่อยอดให้ถึงในระดับ Degree ซึ่งจะตอบโจทย์ของนโยบายของทาง อว. ที่ได้ทำการส่งเสริมในรูปแบบของ Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการทำงานร่วมกับจิสด้า ซึ่งจะมีการนำร่องโดยการนำหลักสูตรของ จิสด้า จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Programming of Spatial Analytic on Internet GIS) และ หลักสูตร  Geospatial Big Data Analytics ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย โดยทางจิสด้าจะเป็นผู้ที่ดำเนินการในการจัดตารางการเรียน และผู้ที่     เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย       

    ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานในโครงการฯ นี้ จิสด้า ได้มีแผนการลงนามทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้มีการทำงานที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน  และสร้างพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ นอกจากนี้จะได้มีการร่วมมือกันทำงาน ร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัยที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีกทั้ง จิสด้ายังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ในส่วนของพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบุคลากรหลักจากมหาวิทยาลัยร่วมกับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจิสด้า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว

Admin 17/3/2563 0
Share :