Head GISDTDA

รมว. วท. แถลงผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรอบ 6 เดือน ชูการปฏิรูปวทน. 5 ด้าน

pic1

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมแถลงผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรอบ 6 เดือน ชูการปฏิรูปวทน. 5 ด้าน สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี กรุงเทพฯ

Admin 21/4/2015 410 0
Share :

Related news