Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สนับสนุน UN ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ได้บันทึกภาพบริเวณแม่น้ำอิรวดี ในพื้นที่เขตสกาย เขตมะเกว และเขตมัณฑะเลย์ ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยด้วยดาวเทียม Landsat-8 รายละเอียด 30 เมตร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 11.06 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพก่อนเกิดอุทกภัยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พบว่าในเขตมะเกว เมืองพะโค มีพื้นที่น้ำท่วมแผ่กว้างสองฝั่งแม่น้ำอิรวดีประมาณ 18 กิโลเมตร และในเขตมะเกว เมืองมินบู มีน้ำท่วมแผ่กว้างประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำอิรวดี รวมถึงประชาชนโดยรอบมากกว่า 260 หมู่บ้าน

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat-8
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 3 สิงหาคม 2558 บริเวณเขต
มะเกว เมืองพะโค มีพื้นที่น้ำท่วมแผ่กว้างสองฝั่งแม่น้ำอิรวดี ประมาณ 18 กิโลเมตร

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat-8
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 3 สิงหาคม 2558 บริเวณเขต
มะเกว เมืองมินบู มีพื้นที่น้ำท่วมแผ่กว้างสองฝั่งแม่น้ำอิรวดี ประมาณ 13 กิโลเมตร

map

map1630034949961

Admin 7/8/2558 815 0
Share :