Head GISDTDA

"เรามารู้จักประวัติท่าน รมว.วท. กันดีกว่า"

pic1

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รมว.วท.)

เกิดวันที่ 7 กันยายน 2498

การศึกษา

 • ปริญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ (Public Policy and Management),   Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2529 - 2534) Dissertation Topic “Effects of Rate of Return and Environmental Regulations on the Productivity Performance in the U.S. Electric Utility Industry”
 • ปริญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ (Public Policy and Management),   Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2527 - 2529)
 • ปริญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ (Applied Solar Energy), Trinity University, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2525 - 2527) Thesis Topic “Estimating the Performance of a Photovoltaic Pumping System”
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า (Electrical Engineering), University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2517 - 2522)

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริหารและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  รวมทั้งคณะอนุกรรมการอีก 9 ชุดซึ่งรวมด้านนโยบาย, กำลังคน, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ, อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐและเทคโนโลยีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (EDI)  ในกระบวนการขับเคลื่อนได้ร่วมผลักดันโครงการใหญ่ของประเทศ เช่น SchoolNet, Government Information Network, Software Park, R&D Tax Incentive, Government Computer Training, Chief Information Officer, IT-Year, IT Laws, รวมทั้งการส่งเสริมเทคโนโลยีในผู้ด้อยโอกาสและท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
 • ในฐานะประธานของอาเซียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปีพ.ศ. 2544 - 2546 (e-ASEAN Working Group) ได้ผลักดันและประสานกิจการทางด้านการพัฒนาและความร่วมมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามนโยบายของผู้นำทั้ง 10 ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ     e-ASEAN Framework Agreement โดยกำกับดูแลการทำงานของคณะทำงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ASEAN Information Infrastructure, Electronic Commerce, ICT Trade Facilitation, Electronic Government, และ Capacity Building เป็นเวลา 2 ปี  และริเริ่มการจัดทำ Strategic Plan ของกลุ่มเป็นผลทำให้โครงการได้ขยายตัวออกเป็น Telecom Ministerial Meeting และ e-ASEAN ที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น เป็นผู้ร่วมคณะตัวแทนประเทศไทยในการประชุม APEC Telecom Working Group, จัดการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการเจรจา WTO ในประเด็น Information Technology Agreement  เป็นต้น
 • มีบทบาทในการจัดทำนโยบายสำคัญ ๆ ในระดับชาติ ทั้งในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดทำและหัวหน้าคณะจัดทำ  รวมถึงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 3 ฉบับ (IT-2000, IT-2010, IT-2020); เป็นผู้ยกร่างนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; เป็นกำลังสำคัญในการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับล่าสุด  ทั้งหมดนี้ได้เข้าร่วมชี้แจงและผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  นอกจากนี้ยังมีผลงานในการจัดทำนโยบายและแผนในระดับอื่น เช่น นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมัลดิฟส์ โดยความสนับสนุนของ United Nations Development Programme  ทั้งหมดนี้ได้ดำเนินงานในฐานะนักวิจัย นอกเหนือจากการบริหารโครงการ  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการจัดทำนโยบายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร  รวมถึง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, สถาบันคลังสมองของชาติ, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และศูนย์นวัตกรรมนโยบาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  สำนักงานอี-อาเซียน,  ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ซึ่งนอกจากภารกิจอื่น ๆ ในขณะดำรงตำแหน่งแล้ว ยังเป็นผู้บรรยายนำและผู้บรรยายในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการขับเคลื่อนที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • ภารกิจที่หลากหลายในองค์กรต่าง ๆ ที่ได้บริหารมานั้น รวมถึงการบริหารงานวิจัยในฐานะเจ้าของโครงการและผู้ว่าจ้าง  และมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตริตาภรณ์ มงกุฎไทย    5 ธันวาคม 2535
 • จัตุรถาภรณ ช้างเผือก    5 ธันวาคม 2528 

รางวัล

 • Research Fellowship, Wharton School, University of Pennsylvania.
 • Research Fellowship, Trinity University.
 • Colombo Plan Scholarship to the University of New South Wales.

ประวัติการบริหารงาน

 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พ.ศ. 2552 – 2557
 • ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557
 • ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ. 2546 – 2552
 • ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2547 - 2548
 • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2542 - 2544
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2536 - 2540

กรรมการโดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

 • กรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สสนก.
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • กรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว.
 • กรรมการอำนวยการและบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน "ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"  ทปษ.
 • อนุกรรมการยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
 • กรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 • กรรมการพิจารณาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าสู้อุตสาหกรรมไทย
 • กรรมการประชาสัมพันธ์ วท.
 • กรรมการแผนยุทธศาสตร์และชีวเวชศาสตร์
 • กรรมการร่วมระหว่าง ปตท. และหน่วยงานนอก
 • กรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ วท.
 • อนุกรรมการการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
 • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • กรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2
 • รองประธานกรรมการกำกับการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัยของประเทศภายใต้โครงการศึกษาวิจัย และติดตามประเมินผล เพื่อเสนอแนะนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • กรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการโดยชื่อ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

 • กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐมนตรี

Admin 9/10/2014 0
Share :

Related news