Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน"

9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน" ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสรชัด สุจิตต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และรองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 ของกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ แนวทางการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำ และคุณภาพน้ำโดยอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้  ทั้งนี้ GISTDA ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์การสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำย่อย เพื่อระบุตำแหน่ง และส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการกำจัดตามตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยจะมีผลทำให้ทางน้ำไหลสะดวกขึ้น เพื่อเร่งระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น

Admin 9/9/2563 0
Share :