Head GISDTDA

ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 พบน้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดเชียงราย

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ในบริเวณบางส่วนของอำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 9,800 ไร่ โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร ชุมชน ตาม ลำน้ำแม่จันและลำน้ำแม่คำ  โดย GISTDA ได้ส่งข้อมูลจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

Admin 15/8/2564 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง