Head GISDTDA

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สทอภ. ดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ตามมติ ข้อสั่งการของคณะกรรมการ สทอภ. และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

  1. คำสั่งที่ 23/2563 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สทอภ.
  2. ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน สทอภ. ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564
  3. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  4. โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  5. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  6. ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ ผ่านหน้าเว็ปไซต์ เพื่อให้บุคลากร ทราบถือและปฏิบัติ
  7. ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากร ทราบและถือปฏิบัติ
  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
Admin 19/8/2021 1635 0
Share :

Related news