Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาระบบเพิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1
ระยะเวลาประกาศ File
09/03/2015 ถึงวันที่ 11/03/2015
Admin 9/3/2558 907 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง