Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของประกาศ ระยะเวลาประกาศ File
ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/03/2019 ถึงวันที่ 13/03/2019
Admin 8/3/2562 856 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง