Head GISDTDA

Kompsat-3A
Kompsat-3A ดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกสัญชาติเกาหลี KOMPSAT-3A รับประกันความต่อเนื่องของข้อมูลด้วย KOMPSAT-3 ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 40 เซนติเมตร และ 1.60 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน มีศักยภาพในการบันทึกภาพพื้นผิวโลกได้มากกว่า 300,000 ตร.กม. ต่อวัน

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : 

 • การจัดทำแผนที่ที่แม่นยำ
 • การเตรียมความพร้อมและรับมือด้านภัยพิบัติ รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัย
 • การวิเคราะห์และติดตามพื้นที่ด้านการเกษตร
 • การติดตามพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านธรณีวิทยา อาทิ น้ำมัน ก๊าซ เหมืองแร่ เป็นต้น
 • ด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ
 
ราคาข้อมูลดาวเทียม
(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบราคาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
 

 

ราคาผลิตภัณฑ์ KOMPSAT-2 &KOMPSAT-3 & KOMPSAT-3A สำหรับผู้ใช้งานในประเทศ

(หน่วย: บาท ต่อ ตร.กม.)
ข้อมูลพื้นฐาน KOMPSAT-3A KOMPSAT-3 KOMPSAT-2
รายละเอียดข้อมูล (มุม Nadir) (PAN 0.4 m/MS 1.6 m (PAN 0.5 m/MS 2.0 m (PAN 1.0 m/MS 4.0 m
รูปแบบข้อมูล Bundle หรือ Pan Sharpened Bundle หรือ Pan Sharpened Bundle หรือ Pan Sharpened
ขนาดข้อมูล (Scene Size) 13 x 13กม. (169 ตร.กม.) 16 x 16 กม. (256 ตร.กม.) 15 x 15 กม. (225 ตร.กม.)
คำสั่งถ่าย Standard 800 700 400
คำสั่งถ่าย Priority 1,200 1,100 600
คำสั่งถ่าย Priority Plus 1,800 1,700 900
ข้อมูลในคลัง 400 400 200
 • ผลิตภัณฑ์นำส่งในรูปของ Bundle (PAN+MS) หรือ Pan-sharpened
 • ราคาข้างต้นใช้สำหรับข้อมูลทั้ง Level1R หรือ Level1G
 • การสั่งข้อมูลในคลังพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด ต้องไม่น้อยกว่ำ 25 ตร.กม. และ ไม่น้อยกว่า 100 ตร.กม. สำหรับการสั่งถ่าย (ขนาด swath width แคบที่สุด 5 กม.)
 • ปริมาณเมฆสำหรับข้อมูลสั่งถ่าย ≤ 10% (ยกเว้นคำสั่งแบบ Priority Plus)
 • การสั่งถ่ายภาพขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศและลำดับความสำคัญในการสั่งข้อมูล ไม่สามารถให้การการันตีได้
 • คำสั่งการถ่ายใหม่และการประเมินระยะเวลาขึ้นอยู่กับผลของ Feasibility Study
 • สำหรับการสั่งถ่ายใหม่ของ Kompsat-3 และ 3A สามารถสั่งถ่ายภาพแบบกว้างพิเศษ (Wide Along) ได้ โดยความกว้างของภาพจะ เพิ่มขึ้นได้เป็น 3 เท่าของ swath width ปกติ แต่คุณภาพของข้อมูลก็จะลดลงตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง
 • Kompsat-3 และ 3A ถ่ายภาพประเทศไทยเวลาประมาณ 13.30 น.
ข้อมูลชนิด STEREO KOMPSAT-3A KOMPSAT-3 KOMPSAT-2
คำสั่งถ่าย Standard 1,500 1,300 700
คำสั่งถ่าย Priority 2,300 2,200 1,100
คำสั่งถ่าย Priority Plus 3,500 3,300 1,700
ข้อมูลในคลัง 700 700 400
 • ผลิตภัณฑ์ Stereo ให้ข้อมูล 2 ภาพ พร้อมค่ำ Stereo Geometry
 • การสั่งถ่ายข้อมูลชนิด Stereo พื้นที่ขนาดเล็กที่สุดต้องไม่น้อยกว่ำ 100 ตร.กม. (ขนาด swath width แคบที่สุด 5 กม.)

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์:

 •  มากกว่า 75% ของภาพจะเป็นพื้นที่ของน้า
 • ต้องสั่งมากกว่า 5 ภาพ ในช่วงเวลา 3 เดือน (พื้นที่ใดๆทั่วโลก)
การกำหนดปริมาณเมฆ สำหรับคำสั่งถ่ายใหม่
หากต้องการเมฆน้อยกว่า ≤ 55% +25% จากราคามาตรฐาน
การยกเลิกคำสั่งซื้อ
ประเภท เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
ข้อมูลในคลัง ก่อนวันที่ทำการผลิตข้อมูล ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ภายหลังวันที่ทำการผลิตข้อมูล 100%
คำสั่งถ่าย 24 ชั่วโมงก่อนการถ่าย 30%
ช่วงเวลาอื่นๆ 100%

หมายเหตุ :

 1. ราคาที่แสดงในตารางข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. กรณีขอรับบริการเร่งด่วน ภายใน 3-5 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 50%
 3. ราคาข้างต้นเป็นราคาจาหน่ายทั้งผู้ใช้งานภาครัฐและเอกชน
 4. ราคาข้างต้นเป็นราคาแบบ Standard License (จำนวนผู้ใช้ 1-5 ผู้ใช้งาน)
  สำหรับราคา Academic และ Multiple License กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปใช้อ้างอิง หรือวางแผนใน การเตรียมงบประมาณ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569 | โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 13/8/2021 0
Share :

Related news