Head GISDTDA

International Space Conference and Exhibition การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"

International Space Conference and Exhibition
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"
(International Space Conference and Exhibition: Ushering the new era for Indian space sector)

โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry - CII) ร่วมกับ องค์การวิจัยอวกาศแห่งชาติอินเดีย (Indian Space Research Organisation - ISRO) และ บริษัท Antrix Corporation

พบกับนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 10 ต.ค. 2563 และการประชุมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. 2563

การประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอวกาศต่างๆ ของอินเดีย อาทิ การปฏิรูปกิจการอวกาศและโอกาสของอินเดีย การเสริมสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ การปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมอวกาศของอินเดียที่มีผลกระทบกับ Startups รวมถึง Human Space flight เป็นต้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=isce หรือทาง e-mail ที่ rachna.jindal@cii.in / sangeeta.karki@cii.in

Admin 11/9/2563 99 0
Share :

Go to top