Head GISDTDA

GISTDA เชิญชวนผู้สนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ร่วมเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมและการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายระดับนานาชาติ

GISTDA ขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังผลักดันกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือมีความมุ่งมั่นจะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญนี้ ร่วมเสนอโครงการที่มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมหรืออวกาศมาเป็นข้อมูลในการศึกษา ทำความเข้าใจ หรือจัดการกับปัญหาที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรกรรม ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทะเลและชายฝั่ง ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และอื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและลักษณะทางสังคมของคนไทย

ข้อเสนอโครงการของประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากเครือข่าย Space Climate Observatory (SCO) จะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนคำปรึกษา /ความเชี่ยวชาญ/ ข้อมูลจากดาวเทียม/ ข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจวัดภาคพื้นดิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก GISTDA โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามความเหมาะสม

เกณฑ์คัดเลือกและการสมัคร: https://www.spaceclimateobservatory.org/international-call-sco-projects-...

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ: 30 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก: 1 กุมภาพันธ์ 2021
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2141 4500-01 และ 0 2141 4508  
อีเมลล์   ir@gistda.or.th

Admin 20/10/2563 97 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top