Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. พบคุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้างเล็กน้อย ในจังหวัด #เชียงใหม่  พบค่า AQI ที่ระดับ 47  รองลงมาเป็น จังหวัด #ร้อยเอ็ด และ #อุบลราชธานี  ที่ระดับ 44 เท่ากัน  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจุดความร้อนในพื้นที่  ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณภาพอากาศดีเช่นกัน โดยค่า AQI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับไม่เกิน  40  ประกอบกับระยะนี้ ประเทศไทยมีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่น้อย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 5/5/2564 285 0
Share :