Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 24 เมษายน 2564

คุณภาพอากาศเที่ยงวันนี้ เชียงราย เชียงใหม่ น่าเป็นห่วง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศที่ผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือในพื้นที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มีค่า AQI สูงถึง 145 และ อ.ฟาง จ.เชียงใหม่ AQI107 สลับกับคุณอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางจังหวัด ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศที่ดี (สีฟ้า) ที่พบค่า AQI ไม่เกิน 35

จากภาพจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทางภาคเหนือเริ่มจะมีคุณภาพอากาศที่ไม่สู้ดีนัก อันเนื่องมาจากจุดความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ทำให้เกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือที่รับผลกระทบจากคุณภาพอากาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 24/4/2564 260 0
Share :