Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ในภาพรวมช่วงเช้าของวันนี้ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ในหลายพื้นที่ 
แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ อำเภอเมือง จังหวัด #สุพรรณบุรี ค่า AQI ที่ระดับ 54  อำเภอเมือง จังหวัด #สระบุรี  ค่า AQI ที่ระดับ 53  และ อำเภอแม่สาย จังหวัด #เชียงราย ค่า AQI ที่ระดับ 51

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 10/4/2564 250 0
Share :